, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 19-10-2017

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału Gminy Abramów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie podziału Gminy Abramów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie  działalności pożytku publicznego na rok 2018”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie, sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Czesława Janczarskiego  w Wielkolesie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Czesława Janczarskiego  w Wielkolesie oraz sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach  egzaminu w gimnazjum.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam!

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur
Powrót