, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XL sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o XL sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 16-03-2018

ZAWIADOMIENIE o XL sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Abramów na okręgi wyborcze oraz    ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Abramów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 1521L.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego” za 2017 rok.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam!

 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
 mgr inż. Marcin Mazur         
Powrót