, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 12-04-2018

ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2017r.
 7. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2017 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2017 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.


Serdecznie zapraszam!

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur
Powrót