, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 19-11-2015

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2016. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu   świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Abramów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie  działalności pożytku  publicznego” na rok 2016. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                     /-/
mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót