, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 13-12-2018

ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Abramów na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie dożywiania p.n. „Pomoc Gminy w Zakresie Dożywiania” na lata 2019 - 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 18. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2019 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszam !
 
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Beata Łysiak
Powrót