, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 13-06-2019

ZAWIADOMIENIE O IX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że IX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad: 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Abramów  za 2018 rok.
 10. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 12. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów  z wykonania budżetu   za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.
 
Serdecznie zapraszam!
                                                                                                   
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót