, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 15-06-2016

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za 2015 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2015 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów. 
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 11. Głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2015 r.                                                                                                        
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót