, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 24-12-2019

ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Abramów.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2020r.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 r.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Abramów na 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 15. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2020 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.
Powrót