, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Informacje śmieci Informacja dla mieszkańców o...

Gospodarowanie odpadami

 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Opublikowano: 08-11-2019

Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Wójt Gminy Abramów uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (realizowany w latach 2019-2020).


Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Gmina Abramów wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

Rolnicy z terenu gminy Abramów zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i ww odpadów powinni złożyć wniosek wg załączonego wzoru do tutejszego urzędu.

W związku z powyższym w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Abramów mogą zgłaszać się do udziału w programie. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Abramów (pokój nr 7).

 Druki wniosku dostępne są:

  • u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach;
  • w Urzędzie Gminy w Abramowie;
  • do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy (załączony do niniejszej wiadomości).

 

Realizacja programu na terenie Gminy Abramów będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych!!!

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Załączniki:

Wniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.64 KB]

Oświadczenie pomoc de minimis, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.44 KB]

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów