, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Nowa deklaracja na odpady komunalne...

Gospodarowanie odpadami

Kompostownik
Opublikowano: 08-02-2021

Nowa deklaracja na odpady komunalne dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie

Rada Gminy Abramów podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady we własnym zakresie.

Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest posiadanie kompostownika przydomowego oraz złożenie wypełnionej nowej deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych w której właściciel nieruchomości oświadczy, że wskazana w deklaracji nieruchomość wyposażona jest w kompostownik i bioodpady zostaną zagospodarowane poprzez kompostowanie.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej bioodpady (stanowiące odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych) mogą być w pierwszej kolejności poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
- 16,00 zł od jednej osoby miesięcznie dla segregujących odpady nie posiadających kompostownika.
- 15,00 zł od jednej osoby miesięcznie po zadeklarowaniu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Abramów są objęci selektywną zbiórką odpadów. Nie można już zbierać wszystkich frakcji odpadów razem tzn. w sposób nieselektywny.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów miesięczna stawka opłaty wynosić będzie 48 zł od jednej osoby.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi działa w oparciu o szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, to znaczy, że dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku zgłaszania posiadania kompostownika ale nie tylko. Należy to również uczynić
w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i tu również apelujemy do Państwa – Mieszkańców Gminy Abramów, którzy tego nie uczynili.

Druki deklaracji, stanowią załącznik do niniejszej informacji jak również dostępne są w Urzędzie Gminy Abramów.
Deklaracje można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Abramów.

Ikona docxDeklaracja, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.15 KB]

Powrót
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów