, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Załatwianie spraw
Poradnik Interesanta załatwianie spraw
 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Abramowie Załatwiane sprawy
   

Marek Kowaski – Wójt Gminy

p. nr 11, tel. 81 8525035

 • Głównym zadaniem wójta gminy jest kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
Halina Iwan – Sekretarz Gminy
 • Głównym zadaniem sekretarza gminy jest organizacja pracy urzędu
  i zarządzanie jego zasobami ludzkimi

Anna Stasiak – Skarbnik Gminy

p. nr 7, tel. 818525016 w. 37

 • Kierowanie pracą Referatu finansowo-księgowego.

 • Opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej.

 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego.

Lech Komsta – Kierownik USC

p. nr 2, tel. 818525033

 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

 • Prowadzenie ewidencji ludności.

 • Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 • Sprawy wojskowe.

Grażyna Kozieł – Inspektor księgowości

p. nr 7, tel. 818525016 w. 36

 • Sporządzanie list płac dla pracowników- składki ZUS, podatki.

 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.

 • Prowadzenie rachunkowości GOPS i rachunkowości syntetycznej gminy organu.

Elżbieta Kuna – Inspektor ds. inwentarza
i majątku gminy – kasjer

p. nr 8, tel. 818525016 w. 32

 • Prowadzenie kasy oraz dokumentacji związanej z jej obsługą.

 • Prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego oraz dokonywanie okresowych inwentaryzacji.

Bożena Malesa - Księgowa podatkowa

p. nr 7, tel. 818525016 w. 44

 • Pobór podatków i opłat lokalnych.

 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat.

 • Rozliczanie wpłat za pobór wody i ścieków.

Urszula   Karpińska - Inspektor wymiarowy

p. nr 7, tel. 818525016 w. 44

 • Naliczanie podatków i opłat lokalnych–wystawianie nakazów płatniczych.

 • Stosowanie ulg, umorzeń i obniżek w podatku.

 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o dochodzie
  z gospodarstwa rolnego.

Nina Mełgwa – Referent ds. budżetowo-księgowych

p. nr 7, tel. 818525016 w. 36

 • Prowadzenie rachunkowości i ewidencji syntetycznej.

 • Prowadzenie ewidencji analitycznej jednostki.

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald oraz bilansu.

 

Halina Nakonieczna – Inspektor ds. inwestycji, planowania i zamówień publicznych

p. nr 6, tel. 818525016 w. 42

 • Sporządzanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  i zagospodarowania terenu oraz wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek.

 • Sporządzanie decyzji na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

 • Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

Michał Rola – Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i gospodarki komunalnej

p. nr 6, tel. 818525016 w. 42

 • Sporządzanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i innych źródeł na prowadzone inwestycje.

 • Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i kultury fizycznej.

 • Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

 • Organizowanie przedsięwzięć mających na celu promocję i rozwój gminy.

Sylwia Zielińska  – Młodszy referent ds. gospodarki odpadamii

p. nr 7, Tel. 81 8525016 w. 44

 • Prowadzenie spraw związanych wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych

 • Tworzenie zasobów nieruchomości gminnych i gospodarowanie nimi.

 • Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste.

Barbara Komsta – Inspektor ds. kancelaryjno-organizacyjnych

p. nr 10, tel. 81 8525016

 • Prowadzenie spraw kancelaryjnych, kadrowych i socjalnych.

 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej i poczty elektronicznej.

 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 • Prowadzenie archiwum zakładowego.

 • Obsługa Rady Gminy

Renata Targońska – Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska

p. nr 1, tel. 818525033

 • Realizacja zadań z zakresu rolnictwa.
 • Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Ewidencja działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie dokumentacji i koordynacja prac GKRPAiN.

Monika Jankowska – Referent ds. świadczeń rodzinnych

p. nr 12, Tel. 818525016 w. 48

 • Wykonywanie zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.