, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Załatwianie spraw
Poradnik Interesanta załatwianie spraw
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Abramowie i załatwianie spraw
 
 
Marek Kowalski – Wójt Gminy
p. nr 11, tel. 81 8525035

 • Głównym zadaniem Wójta Gminy  jest kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
     
Agata Zielińska – Zastępca Wójta Gminy
p. nr 9, tel. 81 8525001

 • Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje w czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji.
 
Anna Stasiak – Skarbnik Gminy
p. nr, tel. 818525016 w. 32

 • Kierowanie pracą Referatu Finansów, Budżetu i Podatków.
 • Opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej.  
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz  bilansu skonsolidowanego.
      
Lech Komsta – Kierownik USC
p. nr 2, tel. 818525033

 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 • Prowadzenie ewidencji ludności.
 • Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Sprawy wojskowe.
     
Inspektor ds. drogownictwa  i gospodarki komunalnej 
(stanowisko jednoosobowe)
p. nr 6, tel. 818525016 w. 42

 • Realizacja zadań z zakresu dróg, gospodarki komunalnej.
 • Sporządzanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i innych źródeł na prowadzone inwestycje.
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych i dokonywanie: wpisów, zmian, zawieszeń lub wykreśleń w CEIDG.
 • Realizacja zadań z zakresu  promocji i rozwoju gminy, zdrowia, kultury, sportu i turystyki.
       
Halina Nakonieczna – Inspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych
 p. nr 6, tel. 818525016 w. 42

 • Sporządzanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek.
 • Sporządzanie decyzji na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.
       
Barbara Komsta – Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy
 p. nr 10, tel. 81 8525016

 • Realizacja zadań z zakresu organizacyjno-kadrowego.
 • Obsługa organów gminy.
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej  i poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
      
Bożena Malesa – Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji
 p. nr 7, tel. 818525016 w. 44

 • Pobór podatków i opłat lokalnych i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat.
 • Rozliczanie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
 • Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe.
    
Urszula Karpińska - Inspektor ds. wymiaru podatków
p. nr 7, tel. 818525016 w. 44

 • Ustalanie wymiaru podatków i opłat lokalnych– wystawianie nakazów płatniczych.
 • Stosowanie ulg, umorzeń i obniżek w podatku.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o dochodzie z gospodarstwa rolnego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
     
Nina Mełgwa – Inspektor ds. budżetowo-księgowych
p. nr 7, tel. 818525016 w. 36

 • Prowadzenie rachunkowości i ewidencji syntetycznej.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
      
Justyna Skorupska– Młodszy referent ds.  księgowości finansowo-budżetowej
p. nr 7, tel. 818525016 w. 36

 • Sporządzanie list płac dla pracowników- składki ZUS, podatki.
 • Rozliczanie podatku VAT i jego ewidencja księgowa.
 • Prowadzenie rachunkowości syntetycznej.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej.
      
Agnieszka Aftyka – Referent ds. księgowości finansowo-budżetowej
p. nr 7, tel. 818525016 w. 36

 • Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.
 • Ewidencja księgowa i rozliczanie podatku VAT  – po centralizacji.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej.
 • Realizacja zadań  z zakresu inwentaryzacji i majątku gminy.
     
Sławomir Struski– Referent ds. nieruchomości, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
p. nr 1, tel. 81 8525033, 81 8525016 w. 34

 • Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 • Realizacja zadań obronnych, z zakresu obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego.
 • Realizacja zadań z zakresu organizacji pozarządowych i OSP.
 • Obsługa informatyczna urzędu.
Sylwia Zielińsk -  Młodszy referent ds. ochrony środowiska i  gospodarowania odpadami  (zastępstwo)
p. nr 7, tel. 81 8525016 w 44

 • Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarowania odpadami.
 • Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wycinkę drzew.
 • Prowadzenie dokumentacji i koordynacja prac GKRPAiN.
 
Szczegółowe zakresy czynności są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gm. Abramów Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Abramów