, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja i rozbudowa Urzędu...

RPO WL 2014-2020

Budynek Urzedu Gminy

Termomodernizacja i rozbudowa Urzędu Gminy w Abramowie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Logotypy dofinansowania
Beneficjent: Gmina Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów

Cel projektu: Realizacja projektu będzie czynnikiem, który znacznie wpłynie na poprawę czystości powietrza w gminie Abramów, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Abramowie. Cele są ze sobą powiązane i zaplanowano je w sposób logiczny. Projekt realizuje głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Zadanie 1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Abramów” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
 
Zadanie 2. „Rozbudowa Urzędu Gminy Abramów” realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych.
 
Zakres projektu:
Zadanie 1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Abramów” projekt obejmuje w szczególności:
 • roboty rozbiórkowe,
 • docieplenie fundamentów,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropu zewnętrznego,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • wykonanie nowego orynnowania,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
 • wymianę kotłów olejowych na kocioł opalany pelletem drzewnym,
 • montaż elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody,
 • wykonanie instalacji systemu zarządzania energią,
 • wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
Zadanie 2. „Rozbudowa Urzędu Gminy Abramów”. Zakres prac obejmuje:
 • zmianę funkcjonalną łazienek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych łącznie z łazienką dla niepełnosprawnych na parterze,
 • dostosowanie budynku do przepisów ppoż.,
 • rozbudowę poddasza, na niezagospodarowanych dotąd narożnikach z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na dodatkowe biura oraz powiększenie sali konferencyjnej,
 • wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,
 • montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji w części budynku objętej opracowaniem,
 • wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V i gniazd 400V, połączeń wyrównawczych, przyzywowej, zasilania central wentylacji, zasilania podgrzewaczy elektrycznych, zasilającej wentylatory łazienkowe, ochrony od porażeń,
 • wymiana dachu, wykonanie zadaszenia wejścia do kotłowni,
 • wykonanie utwardzeń terenu w bezpośrednim otoczeniu budynku - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej: placu postojowego dla samochodów osobowych, niezbędnych dojść i opasek wokół budynku,
Status projektu: zakończony
Termin zakończenia projektu: 2021 rok
Wartość projektu: 2 448 875,30 zł.
Zadanie 1 Ogółem 1 189 141,23 zł
w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 716 484,23 zł
Zadanie 2 Ogółem 1 259 734,07 zł
w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 693 017 zł.
Powrót