, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Strategia Rozwiązywania Problemów...
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Abramów na lata 2016 – 2025

 

Celem strategii są działania długookresowe i długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, system edukacji, aktywność obywatelską, poprawę sytuacji materialnej, co przekłada się na działania na rzecz poprawy zatrudnienia oraz budowania lokalnego rynku pracy. Kompleksowa pomoc osobom z problemami społecznymi powinna opierać się ponadto na profilaktyce, systematycznym monitorowaniu sytuacji społecznej i wczesnym reagowaniu na dostrzegane deficyty. Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej Gminy Abramów połączona z badaniami ankietowymi, pozwoliła wyodrębnić następujące cele strategiczne:

  • Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom bezrobocia, ubóstwa i uzależnień.
  • Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
  • Umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym udziału w życiu społecznym oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania.
  • Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego


Uchwała Nr XVII / 80 /2016 Rady Gminy Abramów z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016 – 2025, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.00 KB]

Załącznik do uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 06 maja 2016 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016 – 2025, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [616.40 KB]