, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodno-ściekowa
Gmina jest dość dobrze wyposażona w infrastrukturę zaopatrzenia w wodę. Długość sieci wodociągowej wynosi 72,4 km, z której korzysta 3 582 osób. Gmina jest zwodociągowana w 100%, ale nie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci wodociągowej.
 
Zbiorczą siecią kanalizacyjną objęta jest niewielki obszar gminy. Sieć kanalizacyjna położona jest w miejscowościach: Abramów, Marcinów oraz Wielkie-Zaburze.

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi już prawie 24 km i jest do niej podłączone około 20% ludności gminy.

Stopień zwodociągowania i skanalizowania - gmina dysponuje własną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wielkie. Jest to obiekt biologiczny o przepustowości 300m3/dobę i jest w stanie oczyścić ścieki z terenu całej gminy. Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych stopniowo rośnie w miarę rozbudowywania sieci kanalizacyjnej i obecnie kształtuje się na poziomie około 30 m3/dobę.